default


Aleksandra Dziurosz


aleksandra dziuroszdr hab. Aleksandra Dziurosz – tancerka, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współ‚czesnego, pomysł‚odawca i zał‚ożyciel Warszawskiego Teatru Tańca.

Absolwentka Pał„stwowej Szkoł‚y Baletowej w Bytomiu (1999), Pedagogiki Baletu (Akademia Muzyczna w Warszawie, 2003) oraz Podyplomowych Studiów Teorii Tańca w Akademii Muzycznej w Warszawie (2007). W 2009 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskał‚a tytuł‚ doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: rytmika i taniec.

W latach 2000-2002 był‚a tancerkę… w zespole Joe Alter Dance Group, w 2001 roku współ‚pracował‚a z Davidem Grenke (THINGSEZISEE`M DAVID GRENKE`S DANCE/THEATRE USA). Jako tancerka i choreograf, poza Polskę…, wystę™pował‚a na scenach m.in. w: Japonii, Hiszpanii, Puerto Rico, Holandii, Danii, na Litwie, Wę™grzech i w Czechach. 

Jest choreografem i reżyserem spektakli oraz okoł‚o 120 etiud tanecznych prezentowanych m.in. na scenach: Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru na Woli w Warszawie, Teatru Wielkiego w łodzi, Opery Bał‚tyckiej w Gdał„sku, Opery na Zamku w Szczecinie, Staatstheater w Stuttgarcie, "Dimitris Vlissidis" Theater Chania-Kreta, Conservatorio Profesional de Danza w Sevillii, Theater X Cai w Tokio, City Culture Hall w Iwata/Japonia i wielu innych. W 2006 roku zrealizował‚a spektakl „Homo Querens” dla Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.

Od pałşdziernika 2003 roku jest wykł‚adowcę… – adiunktem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie tańca współ‚czesnego i techniki ruchu. Tam również od pałşdziernika 2010 roku peł‚nił‚a funkcję™ peł‚nomocnika Dziekana d.s. studiów niestacjonarnych (kierunek Taniec), a od listopada 2012 roku peł‚ni funkcję™ prodziekana Wydział‚u Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Od 2009 do 2012 roku prowadził‚a zaję™cia w Akademii Muzycznej imienia G. i K. Bacewiczów w łodzi na specjalności: Choreografia i Techniki Tańca. Jako reżyser ruchu scenicznego współ‚pracował‚a z Akademię… Teatralnę… imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jako wykł‚adowca Reżyserii ruchu współ‚pracuje z Akademię… Wychowania Fizycznego w Warszawie (Edukacja Taneczna – Studia Podyplomowe).

Jest twórcę… ruchu scenicznego w spektaklach operowych i teatralnych. Współ‚pracował‚a z reżyserami teatralnymi: Izabellę… Cywił„skę…, Janem Buchwaldem (Teatr Powszechny, Warszawa), Jitkę… Stokalskę… (Warszawska Opera Kameralna), Michał‚em Siegoczył„skim (Teatr Studio, Warszawa), Ryszardem Cieł›lę… i Przemysł‚awem Klonowskim (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa).

W latach 2003-2008 był‚a nauczycielem tańca współ‚czesnego w Ogólnokształ‚cę…cej Szkole Baletowej w Warszawie, a w latach 2002-2004 w Ogólnokształ‚cę…cej Szkole Baletowej w łodzi.

 

Od stycznia 2008 roku prowadzi wł‚asne Studio Tańca Współ‚czesnego dział‚aję…ce przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Jest zał‚ożycielem zespoł‚u tanecznego ATELIER WTT skupiaję…cego osoby niezwię…zane zawodowo z tańem.

 

Jest autorkę… ksiꅿki pt. „Fenomen twórczości Piny Bausch” (2005). Był‚a prelegentem na konferencjach naukowych i seminariach dotyczę…cych historii i teorii tańca.

Jest współ‚zał‚ożycielem i czł‚onkiem Stowarzyszenia STREFA OTWARTA. Jest czł‚onkiem Polskiego Forum Choreologicznego oraz czł‚onkiem Rady Naukowej Instytutu Choreologii w Poznaniu. Jest czł‚onkiem Otwartego Forum łšrodowisk Sztuki Tańca. Był‚a czł‚onkiem jury licznych konkursów tanecznych dla dzieci i mł‚odzieży. Jej uczniowie zdobyli I, II, i III miejsca podczas ogólnopolskich i mię™dzynarodowych konkursów tańca na szczeblu profesjonalnym i amatorskim.

Jest stypendystkę… Fundacji Balet ze Szczecina (2001), Fundacji im. Pokusów z Krakowa (2002, 2003), laureatkę… nagrody choreograficznej Dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Ewy Wycichowskiej (2005) oraz laureatkę… nagrody Rektora UMFC II stopnia (2012). Jest dwukrotnę… stypendystkę… Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: stypendium dla twórców (2006) oraz stypendium z programu "Mł‚oda Polska" (2012).W styczniu 2009 roku otrzymał‚a gł‚ównę… nagrodę™ choreograficznę… THE BEST OF SOLO PERFORMANCE podczas X Mię™dzynarodowego Festiwalu Tańca Współ‚czesnego Solo/Duo Dance Festival w Budapeszcie.